روضه حماسه ساز استنمی‌دونن که خاک اینجا شفاست

موج میزنه موج میزنه

زیر سایه‌ی سکوت سنگین صحرا