وقتی که دیدی روسیاهم

در کام جهان عشق خوشایند حسین است

محتاجم محتاج دریای حرم

حالم خراب نیست عمو جان تو غم نخور