گر به شأنت واژه ها دارد روایت میشود

عاشقان دارند در میخانه مأوا می‌کنند

من که از جورِ فلک گمشده ماهی دارم

تو یادگار حسینی که کربلا دیدی

بیرون دویدم من ز خیمه، گریه کردم