می دونم دیگه لالاییام اثر نداره

بارون، وقتی میاد از آسمون

خدا خودت یه راهی رو بذار جلو پام

چشمام و می بندم به هوای حرمت

عمو کجا میری منم می خوام بیام

ما اهالی سپاه و لشگر زینبیون

علی اکبرت رفت برات بمیرم داداشپرچم دست ماس دنیا بدونه

امشب بیا توو خوابم