داغش به دل نشست و، بنیانگرِ غم ماست

قاب عكس لبخندت تكيه داده بر ديوار

فرمانده‌ی سپاه عشق