نوشته‌ها

روی نیزه بودی بابا

مادر یه گل سه ساله بیخواب شده