نوشته‌ها

قلبم به عشقت در تب

زیر سایه‌ی سکوت سنگین صحرا

دلمون قرصه امشب