نوشته‌ها

دارد از جام ولایت باده می‌ریزد زمین

سکوت ماند و بلندای ناله‌ای جانکاه