نوشته‌ها

از غمی جانکاه سرشاری عروس مادرم

با گریه بر داغ حسین قیمت گرفتیم

پرپر زد و پریشان گردید و رفت از حال

بعد از این بر آسمانها غصه حاکم می‌شود

می‌خواستم که خیمه به سامان شود نشد