نوشته‌ها

نوشته دست قضا ماجرای باور زینب

بیرون دویدم من ز خیمه، گریه کردم

یک روضه کفایت کند اینجا تنها