نوشته‌ها

بارون، وقتی میاد از آسمون

زیر پرچم اسمت شک ندارم

چشمام و می بندم به هوای حرمت

وقتی که دیدی روسیاهم