نوشته‌ها

چشمام و می بندم به هوای حرمت

کم می‌خونیم از تو اما

وسط راه شد و از غم

غرق خون گودال