نوشته‌ها

بارون، وقتی میاد از آسمون

زیر پرچم اسمت شک ندارم

چشمام و می بندم به هوای حرمت

محرم از راه اومد دوباره مشکی پوشم

ما اهالی سپاه و لشگر زینبیون