نوشته‌ها

بارون، وقتی میاد از آسمون

زیر پرچم اسمت شک ندارم

چشمام و می بندم به هوای حرمت

به این خونه تنها تعلق دارم