نوشته‌ها

خنجر، خنجر، دوباره خنجر، خنجر

باید گریست چاره به جز خون دیده نیست

هنوز شصت و یک هجری است و عاشوراست

ای قامت قیام همه انبیاء دهر

سکوت ماند و بلندای ناله‌ای جانکاه