نوشته‌ها

چه خوبه که تو عموی منی

سری که روی نیزس پشت سرو نگاه میکنه

روی دستام آروم بخوابه لالایی

می دونم دیگه لالاییام اثر نداره

بابایی سلام آخر اومدی

دنبالت می‌گردم لا به لای رمل بیابون

زیر پرچم اسمت شک ندارم

آه میون این غربت و زاری

به این خونه تنها تعلق دارم