نوشته‌ها

بارون، وقتی میاد از آسمون

چشمام و می بندم به هوای حرمت

وقتی که دیدی روسیاهم