نوشته‌ها

اگه توی غربت شکسته بالم

سری که روی نیزس پشت سرو نگاه میکنه

بارون، وقتی میاد از آسمون

بابایی سلام آخر اومدی

خدا خودت یه راهی رو بذار جلو پام

ندا آمد کُنتُ کَنزَا مخفیا

زیر پرچم اسمت شک ندارم

چشمام و می بندم به هوای حرمت

به این خونه تنها تعلق دارم