نوشته‌ها

زخم روی تنت آن‌روز که لب وا می‌کرد

غرق خون گودال

یک روضه کفایت کند اینجا تنها

لب تشنه غرق خون شدی آخر! زبانم لال