بنداول

آب زنید راه را-هین که نگار میرسد
صف بکشید عاشقان- حضرت یار می رسد

زیباترین دردانه ها
پیش همه شاه وفا
عباس و اکبر در برش
بر لب نماز کربلا

نبینم آقا که غریبی
نبینم افتادی رو خاکا
نبینم افتاده تن تو
تو قتلگا به زیر پاها

حسین حسین

بنددوم 

بال ملائک شده چون-فرش قدوم یار ما
ندا رسد ز سوی حق- حسین رسیده کربلا

چون پا گذارد بر زمین
می گردد این تربت شفا
بر عاشقان زین پس بود
قبله فقط کرب و بلا

نبینم آقا که نشسته
رو سینت عاقبت یه نامرد
با خنجرش میزنه ضربه
تو دست و پا میزنی از درد

حسین حسین حسین حسین جان