بنداول

آتیشم زده/ غربتی که هس(ت) /تو نگاه تو
غرقِ خون میاد /از تو قتلگاه/ ذوالجناحِ تو

نسیمِ غُصّه، تو حرم پیچیده
وقتِ غریبیِ دلم رسیده
پاشو، ثارَالله
بچّه ها بی جون …رویِ خارِ صحرا
می دوَن با رنگ و رویِ پریده
پاشو، ثارالله

داداش من/خیمه غارت شد / بازجسارت شد
( اَخَ الغریـــــــب۳ )

بنددوم

بی هوا چرا؟ هِی لگد زدن،به لب و پهلوت
مثلِ مادرم ، بَد شکسته شد، گوشه ی اَبروت

بمیرم واسه …اَبرویِ شکسته ات
بمیریم واسه… پَر و بالِ بسته ات
ای غریب داداش
پُرِ تیره چرا هستیِ زینب؟
بدنِ زخمی و به خون نشسته ات
ای غریب داداش

داداش من/ گودی و این تَل/شد واسم مَـقتل
( اَخَ الغریـــــــب۳ )

بندسوم

شمرِ نانجیب، از تو سر برید، تو دلِ گودال
واسه غارتِ پیرهنت شده، بِینِشون جنجال

چی دیده مادرمون تویِ گودال؟
که میره پیشِ نگاهِ تو از حال
ظهرِ عاشورا
ای خدا… بر دلِ فاطمه رحمی
نعلایِ تازه و پیکرِ پامال
ظهرِ عاشورا

داداش من… غرقِ خون، مشتت ، پس کو انگشتت ؟
( اَخِ الغریـــــــب۳ )