بنداول

آخرین شمشیر بیت اللهم
از خدا شهادت و می خواهم
یتیم حسن عبداللهم

من فرزند سردار جمل
راهیِ صف خیر العمل
طوفان حسنم / گردان حسنم

پدربزرگم شیر خدا فاتح خیبر شکن
عموی من حسین و عباس برادران حسن

بنددوم

کشته‌ی این راه بی پایانم
معرکه بازیچه‌ی دستانم
نور علوی در دل و جانم

حسن حسنی مهر منه
ذکرم حسن و یاحسنه
دلداده‌ی حسین / آزده‌ی حسین

مدافعم من مدافع مدافعان حرم
محاله من زنده بمونم فدایی این درم

بندسوم

بی‌پرم شوق پریدن دارم
ای عمو از کربلا بی‌زارم
شهید نشم من سربارم

حتی توی این سن کمم
جای عمو صاحب علمم
از مکتب حسن / تاب‌وتب حسن

می‌خوام مثه عمو سپر شم اجابتم کن عمو
پیکر من وقف تو باشه اینه تَهِ آرزو