بنداول

آمد مثل جان پیمبر
جانان حسین جان حسن بر همه دلبر
آمد نوه ی شیر خدا فاتح خیبر

انگار نه انگار که دشمن روبروشه
میره وسط معرکه و خونش میجوشه
آخه‌ای بمیرم رزمش مثه رزم عموشه

آفرین به رزم و به غیرتش
آفرین به قد و به هیبتش
آفرین آفرین آفرین

بنددوم

آمد جنم حیدر کرار
خورشید حسین ماه حرم سیدِ ابرار
عالی نسب و تاب‌وتب سیدوسالار

با هر قدمش لرزه به‌جون دشمن افتاد
از تیغ دو ابروش ملک الموت زده فریاد
نازم به حسین به‌به به‌این شاخه‌ی‌شمشاد

آفرین به ایمان و باورش
آفرین به الله‌اکبرش
آفرین آفرین آفرین

بندسوم

قربان حرم یاعلی‌اکبر
ذکر لب طفلان حرم یاعلی‌اکبر
اسطوره‌ی سلطان حرم یاعلی‌اکبر

تا خورد به زمین نفس‌نفس گف بیا بابا
وقت سفر تازه جوونت شده حالا
این پاره تنت کل تنش شد اربا اربا

آفرین به تسبیح پیکرش
آفرین فدایی شد آخرش
آفرین آفرین آفرین