آه از دل این تاک مصیبت دیده

هر کس که رسیده دانه‌ای برچیده

یک دشت ز جرعه جرعه‌ات مست شود

ای خوشهٔ انگورِ ز هم پاشیده