بنداول

آیت الله الکبری
پرچم داره زهرا
با نفسش/با قدمش
می مونه پای مولا

غیرت زهرا
جنم حیدر
تو کلامش تیغ دو‌دم حیدر
قدمش جای
قدم حیدر
روی دوشش داره علم حیدر

ایوالله همسنگر حسین
ایوالله بر یاور حسین
ایوالله بر خواهر حسین

بنددوم 

جلوه ی حق مطلق
ام العشق برحق
هم ادبش٬هم غضبش
از مرتضی شدمشتق

خط سربنده
شهدا زینب
میشناسیم عشق وهمه با زینب
کرمش رفته
بخدا زینب
اعظم الاسماءِ دم یا زینب

یا زینب دریای ناتمام
یا زینب ذکرعلی الدوام
یا زینب ای عشق مستدام

بندسوم

جبل الصبر دوران
اقیانوس ایمان
مثل باباش/توی صداش
داره یه تیغ بران

پای توصیفش
قلمِ عاجز
سخنش غرّا و نفسش نافذ

جز برای حق
که شده جایز
نشده تسلیم احدی هرگز

زینب نه اسطورة العرب
زینب نه سرچشمه ی ادب
زینب نه مصداق نور رب