بنداول

ارباً اربا بدنت، پاره پاره پیرَنت
پیرِمردا با سنگ می زَدَنِت
خون می ریخ از دَهَنت، خاک صحرا کَفَنت
بمیرم چندتا زخمه رو تَنت
خواهرت از رویِ تَل، داره می بینه تو رو
تو صدا می زدی، نیا برو
ای وای، حسین ای وای، حسین

بنددوم 

کُشته یِ بی کفنی، شاهِ عریان بدنی
با غمت آقا آتیشم می زنی
تشنه یِ آب فرات، چشمه یِ آب حیات
جونِ عالم و آدم به فدات
پیشِ چشمِ مادرت، می بُریدن سَرِ تو
تو صدا می زدی، مادر برو
ای وای، حسین ای وای، حسین

بندسوم 

ناله یِ ارض و سما، یا امام الشهدا
یا ذبیح العشانِ کربلا
یا قتیل العبرات، یا حسین بابِ نجات
زندگیمون فدایِ بچه هات
دست و پا می زدی و، غرقِ خون پیکر تو
از قفا تا بُرید، شمر سَرِ تو