امشب سر تو ‌آمده به دیدن من
قربان سرت تمام جان و تن من

شرمنده که میزبان خوبی نشدم
حجم سرت و مساحت دامن من…