بنداول

اى مهربونتر از پدر و مادرم
دست محبتت رو بکش رو سرم
هر قطره اشک گریه کنات گوهره
جا داره جون بدم یه قطره شو بخرم

ای قتیل العبرات
تشنه ای لب فرات
جوونی سینه زنا
فدای خشکی لبات ۲

یا قتیل العبرات (3) ارباب

بنددوم

سر شد جوونیِ من آقا تو غمت
پر کرده سال مو بخدا ماتمت
من خاک پای گریه کنای تو ام
جونم فدای گردو غبارای پرچمت

بدیهامو نگا نکن
دستمو رها نکن
اگه که جون فدا می‌خوای
غیر منو صدا نکن ۲

یا قتیل العبرات (3) ارباب

بندسوم

غرق به خو‌نی پیش چش مادرت
نعلای تازه چی میخوان از پیکرت
بعد از اسیری همه اهل حرم
دلواپسم رو نیزه بره راس اصغرت

بخاطر دل رباب
رو نیزه ها کمی بخواب
برات بمیرم که نشد
سهم لبت یه قطره آب۲

یا قتیل العبرات (3) ارباب