این سوگنامه سخت تر است از بیان شدن

زهرا کجا و سوختن و نیمه جان شدن

گیرم که من فرو دهم این بغض خفته را

این اشک چیست عاقبتش جز روان شدن

با من بگو که سنگ صبور دلت شوم

حالا که رسم شهر شده سرگران شدن

هر طعنه ای زدند به ما مردمان شهر

ما را کجا و لقلقه‌ی هر زبان شدن

بارانی است صورت تو زیر آفتاب

از من چه ساخته‌ست به جز سایبان شدن

تیر از تنم بگو بکشند و نگو که من

بر قد و قامت تو ببینم کمان شدن

آمین نگفتم  آرزوی رفتن تو را

سخت است با نبودن تو امتحان شدن

این خانه را تمیز نکن قبل رفتنت

راضی ترم پس از تو به بی آشیان شدن

تو سهم آسمانی و در سر نوشت خاک

حاشا مزار بودن و حاشا عیان شدن