بنداول

با این زنجیر
با این تاول
نمی‌شد اما دویدم
رو این زمین داغ
رو این خارا
افتادم اما رسیدم

ببین شدم دیگه
اسیر و سرگردون
آهای نیزه
آهای نیزه
بابامو برگردون

صدام میاد یانه ؟
بابا گمت کردم !
کجا بودی بابا؟
کجا گمت کردم ؟

بنددوم
کو سجاده م
کو تسبیحم
شاید توی خیمه مونده
یه روسری دارم
سرم کردم
که آتیش اونو سوزونده

موهات مگه بابا
گرفته بود آتیش
آهای خولی
آهای خولی
بگو کجا بردیش ؟

پوشونده خاکستر
بابایی موهاتو
ببین موهای من
سفید تره یا تو

بندسوم 

اگه بابام
کنارم بود
دردمو می بردم از یاد
یه جوری اون نامرد
منو می‌زد
که دندون شیریم افتاد

چشام تو این مجلس
دوباره گریون شد
نزن نامرد
نزن نامرد
لبش پر خون شد

شدم منم مثله
موی پریشونش
شبیه دندونم
شکسته دندونش