بنداول

با نوای یاحسین کوه کشته ها سازم
منم آنکه بی امان به دل فتنه می تازم
به زیر سایه ی علمت
شوم مدافع حرمت

السلام ای شاه بی قرینم
السلام ای عشق آتشینم
السلام ای ارباب وزینم
السلام ای ذکر دلنشینم

صاحب پرچم حسنم
عقیق خاتم حسنم
بت شکنم آری بت شکنم

بنددوم

با نوای العطش لشکری بلرزانم
منم آنکه بی زره ابوتراب گردانم
به زیر سایه ی علمت
شوم مدافع حرمت

من سپاه حق کربلایم
من طلوع رزم مجتبی یم
من همان تکبیر آشنایم
من خروش سرخ مرتضی یم

وارث غیرت حسنم
وزیر دولت حسنم
بت شکنم آری بت شکنم

بندسوم

به تن حرامیان نیزه ها برافشانم
منم آنکه دشمن یزیدی و یزیدانم
به زیر سایه ی علمت
شوم مدافع حرمت

آنکه از جانش سیر است بیاید
آنکه اهل شمشیر است بیاید
آنکه در جنگ امیر است بیاید
آنکه در میدان شیر است بیاید

حافظ سنگر حسنم
نهیب لشکر حسنم
بت شکنم آری بت شکنم