با گریه بر داغ حسین قیمت گرفتیم
هرچه گرفتیم از همین هیئت گرفتیم

پشت سر اسم همه نوکر نوشتند
شکر خدا که این همه عزت گرفتیم

همسفره شاهیم و با او همنشینیم
این گنج را در روضه بی زحمت گرفتیم

حاجت که اوردیم جایش اشک دادند
خیلی ز دست چشم ها حاجت گرفتیم

قبل از محرم کربلامان را نوشتند
کاری نکرده نامه دعوت گرفتیم

بی تابی ما روضه داغ رباب است
با خواندن لالا از او رخصت گرفتیم

گهواره غارت شد، علی بر نیزه خوابید
ما پای نیزه روضه غارت گرفتیم