بنداول

بنوسید ، روی سنگ قبرم
خیلی رو سیاه بود
ولی حسین رو دوست داشت

بنویسید روی سنگ قبرم
نامش پر گناه بود
ولی حسین رو دوست داشت

همه امیدم بخدا/ همین گریه هاس
همین نوکریاس/ همین روضه هاس

همه امیدم بخدا/ به پرچم عزاس
به اشک نوکراس/ به این سینه زناس

*بجز تو کسی رو ندارم میدونی
بجز تو رفیق ندارم تو دنیا
بجز تو 2
کسی برام نمیمونه به وا…

بند دوم 

تا نفس هست، فقط بگو حسین
ای جانم فدای،
سینه زنا و نوکرات

تا نفس هست، فقط بگو حسین
ای جانم فدای،
زائرهای کربلات

آزومه که بشم/ فدای روضه هات
فدای نوکرات/ مقیم کربلات

آرزومه که بشم/ شبیه عاشقات
مثه سینه زنات/ غلام روضه هات

*بجز تو کسی رو ندارم میدونی
بجز تو رفیق ندارم تو دنیا
بجز تو 2
کسی برام نمیمونه به وا…