بنداول

بهترین حالم
توی هیئته/ زیر بیرقه/ کنار بچه های روضته
بهترین ساعت
وقته روضته/ توی خیمته/ کنار بچه های روضته

روزگارم روزگار خوبیه
حال من وقتی کنارتم خوشه
با تو بودن انتخاب خوبیه
عاشقی وقتی کنارتم خوشه

تو خواستی که من عاشقت بشم
ممنونم از این لطف
تو خواستی بیام کربلاو زائرت بشم
ممنونم از این لطف

بند دوم 

بهترین روزی
توی این دنیا/ واسه نکرها/ نشستن تو کربلاته آقا
بهترین گوشه
کنج شیش گوشه/ جایی که میشه/ روا تموم حاجت دل ما

زیر قبه تو دلم میگم خدا
یه نگا کن به دل ما نوکرا

تا دم مرگ زیر پرچم آقا
بمونم گریه کن روضه ی شاه کربلا

بزرگی تو بوده سینه زنم
ممنونم از این لطف
بزرگی تو بوده گریه کنم
ممنونم از این لطف