بنداول

بگو یا علی غم از سینه رهاشه
بگو یا علی عالم مست خداشه
اونکه زندگیش وقف مولا بمونه
توو قیامتم کنار فاطمه باشه

دنیا خاک محضرت/نه غلام قنبرت
نه یه لحظه ام نمیشه برابر با نوکرت
آسمون دور سرت/میگرده پامنبرت
میشینه جبرائیل پی تحیر برابرت

یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی علی
یا قاهر العدوُ یا مشکل گشا علی علی
وقت نبرد به مصطفی میگه خدا علی علی

علی علی مولا علی علی/علی علی مولا علی علی

بنددوم
بگو یا علی کوری دشمن مولا
بگو یا علی خیرات حضرت زهرا
بگو یا علی فک کن که نجف رسیدی
بگو یا علی برو تا عرش معلی

شمس تابان نجف/شد به ایوان نجف
قبله گاه و مقصد تموم مستانِ نجف
ای به قربان نجف/جان جانانه نجف
مست مست مستم شدم مسلمان نجف

خورده گره به زلف تو موی دلم علی علی
ای رافعِ همّ و غم و هر مشکلم علی علی
مقصود هر مصرع تویی روی قلم علی علی

علی علی مولا علی علی/علی علی مولا علی علی