تا نفس باقیست از رنگ و ریا باید گذشت
ورنه روز حشر با هول و بلا باید گذشت

اوست مبدا اوست مقصد او وسیله او مسیر
از خدا تا به خدا را با خدا باید گذشت

راه خیلی هست اما وقت بهر ما کم است
حرف بسیار است آری منتها باید گذشت

باز کن بال و پر از بام هوس آزاد باش
در وصال آسمانها از هوا باید گذشت

با شهید کربلا باش و به دنیا پشت کن
از کسی که خنجرت زد از قفا باید گذشت

مرگ وقتی با شهادت میشود شیرین تر است
از کفن اینجا به شوق بوریا باید گذشت

عشق ذاتا درد و عاشق با همان دردش خوش است
درد چون درد علی شد از دوا باید گذشت

بی علی و فاطمه در کعبه هم الله نیست
نیست وقتی والد از ام القرا باید گذشت

در ره معشوق عاشق جان خود را میدهد
یعنی از محسن به عشق مرتضا باید گذشت

چشم را سیلی ناهنگام کم سو میکند
راه را میداند اما از کجا باید گذشت…