بنداول

تو گوش عبدالله
میاد صدای مجتبی
میگه نذار تنها
عموتو بین دشمنا

بیا پسرم
بیا نشونشون بده یل حسنی
بیا پسرم
بیا نشون بده چقد شبیه منی
بیا پسرم

پسرم خیلی مردی
حرفمو رد نکردی
قول بده بی عمو حسینت
به حرم برنگردی

بنددوم

یکی تو این گودال
جلوی چشم مادرم
نشسته با خنجر
رو سینه ی برادرم

بدو پسرم
بخاطر بابا خودت رو زود برسون
بدو پسرم
بدو دارن عموتو میکشن جلومون
بدو پسرم

اگه تنها بمونه
بین گرگا بمونه
نگرونم تن داداشم
زیر پاها بمونه

بندسوم

یادت باشه باید
بمونی و خطر کنی
برا عموجونت
وجود تو سپر کنی

عزیز دلم
جلو چشای من چیا میاد به سرت
عزیز دلم
فدای زخمای تنت بشه پدرت
عزیز دلم

عمو غم تو گلوشه
یه لشکر روبروشه
باش تا مثل تن حسینم
بدنت زیر رو شه