بنداول

حالم رو کسی نمیدونه
غمت شکسته کمرم رو
دیگه برام جونی نمونده
تا ببرم برادرم رو

پاشو پاشو رمق توپاهام اصلا نیست
پاشو پاشو که حالا وقت رفتن نیست
پاشو پاشو میبینی هیشکی با من نیست

چه غمم بود
تا وقتی سایت رو سرم بود
علم تو
پناه اهل حرمم بود

بنددوم

دستاتو بزار روقلبم
یکم اروم کن این غمم رو
اینجا فقط شروع غُصه است
بگو چه کار کنم حرم رو

پاشو پاشوعطش از یاد لب ها و رفت
پاشو پاشو که از داغ تو تب ها رفت
پاشو پاشو که بی تو خواب شب ها رفت

سپرم بود
نگاه تو قرص قمرم بود
تا تو بودی
کجا این چشمای ترم بود

بندسوم

پاشو بگو تواین غریبی
چه کار کنم دلهره هارو
ببین که داره خواهر تو
جمع میکنه گوشواره ها رو

پاشو پاشو هنوز معجر رو سرها هست
پاشو پاشو هنوز موی دخترها هست
پاشو پاشو هنوزم بال و پرها هست

پُره آهه
برادر،بی تو بی پناهِ
شب و روزم
دیگه از داغ تو سیاهِ