حرف های نگفته ای دارد
با تدبر اگر نگاه کنیم
حرف تاریخ حرف امروز است
نکند باز شتباه کنیم

ما همان مردمان دیروزیم
دیرتر آمدیم در دنیا
زندگی ظاهرش عوض شده است
باطنش هست ظهر عاشورا

باید آیینه ای قدی باشد
متن تاریخ در برابر ما
ما کجاییم؟ مثل کی هستیم؟
و چگونه ست روز آخر ما؟

این همه ادعا به لب هامان
به گمان عشق زیر سر داریم
راستی محض یاری مولا
سیصد و سیزده نفر داریم؟

مرده قابیل بی گمان اما
خصلتش در میانمان مانده
به علی هم حسودی دوران
زخم هایی زیاد نوشانده

خوی انسان عوض شود اما
عاقبت گرگ زاده گرگ شود
عاقبت زهر میدهد به امام
گر چه با مجتبی بزرگ شود

شده بین بهشت یا دوزخ
مانده باشیم بی دل و حیران؟
نگران بهشتمان بشویم
مثل حر بین لشکر شیطان؟

دین نگه داشتن در این دوران
آتشی در میان دستان است
راستی ما اگر که دینداریم
دینمان چه بدون تاوان است

“به فدایت تمام زندگیم”
معنیش چیست؟ من نمیفهمم
من سر اندکی از این دنیا
با محب حسین بی رحمم

چقدر حاضری شبیه وهب
محض یاری حق ،برای حسین
همسرت بیوه و اسیر شود
مادرت هم شود فدای حسین

روزگاری که حق غریب شده
فتنه دور امام میگردد
هر چه داریم از حلال خدا
آن زمانه حرام میگردد

لحظه ای را تصورش کن که
زندگی می کنی بدون حسین
همه چی حاضر است الا او
بندگی میکنی بدون حسین

لحظه ای هم تصورش سخت است
ولی این اتفاق افتاده
در ازای دو روز از این دنیا
حکم قتل حسین را داده

زندگی بی حسین یعنی هیچ
دین بدون امام بی معناست
ما همه مثل کوفیان هستیم
و حسین زمانمان تنهاست

منتظر مانده ی حسین شدند
نائبش بین کوفه تنها بود
کوفیان هیچگه نفهمیدند
حرف مسلم کلام آقا بود