خدا پشت و پناهت شیر غیرت
برو دیدارمون وقت قیامت

دعا کرده شهید شِه شیرخوارم
که من هم رو سفید شم در نهایت