خوش آمده‌ای به شام نشکفتن من
خوش آمده‌ای پدر شب رفتن من

دیدم لب زخمیَت سخن‌ها می‌گفت
شرمنده لب‌های تو نشنفتن من