بنداول

دنبالت می‌گردم/ لا به لای رمل بیابون
دنبالت می‌گردم/ توی این دریای پر خون
دنبالت می‌گردم/ ای کشته‌ی افتاده به هامون

این بوی سیب از
بین گوداله
قربانی من روی خاک
بی پر و باله

تو رفتی و/ هیچی برا حرم نمونده
تو رفتی و/ معجر روی سرم نمونده

امشب شب شام غریبونه
دل‌ها توی عالم پریشونه

بنددوم 

دنبالت میگردم/ کو سری که خد التریبه
دنبالت میگردم/ دل زارم بی شکیبه
دنبالت میگردم/ جلو چشم این همه غریبه

اهل حرم رو
آروم میکردم
دنبال دخترات حالا
باید بگردم

من موندم و / دخترات و زخم اسارت
من موندم و / درد غریبی و جسارت

امشب شب شام غریبونه
دل‌ها توی عالم پریشونه