دنیا به حال زار علی گریه می‌کند
عقبا بر انکسار علی گریه می‌کند

می‌افتد آفتاب شبانه به روی خاک
با چشم پر ستاره علی گریه می‌کند

همسایه هم خبر نشد از دفن فاطمه
غربت به افتخار علی گریه میکند

تکثیر داغ آینه را باش که علی
دارد سر مزار علی گریه می‌کند

بر روی خاک گریه کنان یار فاطمه‌ست
در زیر خاک یار علی گریه می‌کند

زانوی پهلوان اُحد می‌خورد زمین
پا می‌شود دوباره علی گریه می‌کند

خاک مزار فاطمه بر صورت علی‌ست
بر صورتش غبار علی گریه می‌کند

کشتند ذوالفقار علی را چهل غلاف
در قبضه ذوالفقار علی گریه می‌کند

امشب حسن به یاد کبودی روی او
افتاده در کنار علی گریه می‌کند