دوباره بار گناه از جهنم آوردیم
به بزم روضه ی تان قامتی خم آوردیم

هزار جرم نبخشودنی به شانه ولی
دوباره اذن گرفتیم و شبنم آوردیم

شکسته قامت ایمانمان از این سستی
خلاصه این که حسابی همه کم آوردیم

بیا از این همه کوه گناه، کاه بساز
برای واسطه یک شال ماتم آوردیم

معین آن «فَا‌‌ُطیلَ البُکا»نشد بشویم
ولی بر اشک شما چند همدم آوردیم

محر‌ّم است محرّم، «عزیز مصر» مدینه!
که سمت خیمه‌ی‌تان، رو به پرچم آوردیم

ببخش هیات ما را بضاعتش این بود
قبول کن کمِ ما را که درهم آوردیم

صدای ناله ما چون نبود درخورتان
از آیه های غم «مُقبِلَت» دم آوردیم

بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد