بنداول

رسم ارباب و نوکر اینه
نوکر اربابشو ببینه
نوکر اگه پابوس نیادش
بارنوکریش رو زمینه

من دلم برات یه دنیا تنگه
من نیام حرم زندگیم لنگه

بخواه باز منو
ببر باز حرم
بخر مهربون
بخر از کرم

حسین جان حسین

بند دوم

زندگی بی حسین نمیشه
روضه باید باشه همیشه
اهل روضه بودن برا ما
تو رفاقت اصله و ریشه

زیر پرچمت یه عمره مستیم
واسه نوکری با هم عهد بستیم

بگیر دستمو
ببر تا خدا
منم نوکرت
شه سرجدا

حسین جان حسین