بنداول

روی دستام آروم
بخوابه لالایی
پسرم خیلی تشنشه
عمو جونش کجایی؟!

مادر فدای لب‌هاش
بی‌تابی بسه
با مشک پر آب عموش
الان دیگه می‌رسه

آی قربون اشکاش
پسرم مگه مادر نداره؟
الآن بیاد ای کاش
عموش تا چشم رو هم بذاره

بنددوم 

روی دوش باباش
بخوابه عزیزم
آبی نیست اما اشکمو
پشت سرش میریزم

میدون شلوغه مادر
وحشت نکنی
بابات پیشته تا که
تو حس غربت نکنی

آی قربون قدش
پسرم سرباز باباشه
خیسه اگه لبهاش
به خاطر اشک چشاشه

بندسوم 

بغل خاک آروم
بخوابه امیدم
پسرم شیش ماهشه و
یه مادر شهیدم

میشورم با اشکام
خوناتو ولی
زخم گلوی خونیت
منو سوزونده علی

آی قربون قبرت
آخرین گهوارته مادر
راحت بذارن کاش
تو رخت خواب خاکیت آخر