بند اول

زهی عشق زهی عشق
که ماراست خدایا
چه نغرست
چه خوبست
چه زیباست خدایا

تو شوری و نوری و ما همه مست
تو سر مستوری و آیت هست

ما همه مست.. از آیت هست

به داد دل عاشقانت برس حسین یا حسین(2)
به شیدائی نوکرانت برس حسین یا حسین(2)

حسین یا حسین حسین یا حسین(2)

بند دوم

زهی ماه زهی ماه
زهی بادۀ همراه
که جان را
جهان را
بیاراست خدایا

ای باب حوائج ما ادرکنا
فریاد از جور زمانه خلّصنا

ادرکنا.. خلّصنا

میان دو دستت پناهم بده پناه حرم پناه حرم
بصیرت به قلب و نگاهم بده پناه حرم پناه حرم

حسین یا حسین حسین یا حسین(2)

بند سوم

فرو ریخت فروریخت
شهنشاه سواران
زهی گرد
زهی گرد
که برخاست خدایا

با قوّت جان می گوییم لبیکَ
روحی و جسمی و قلبی لدیک

لدیک… لبیکَ

فدای خودت کن، شهیدم نما شهید خدا شهید خدا
به هنگام مرگم(سیاهم من آقا) سپیدم نما شهید خدا شهید خدا

حسین یا حسین حسین یا حسین(2)