بنداول

سرباز بی گناهم
آروم گرفتی روی دستم
با دستای پر از خون
خودم چشای تو رو بستم

دیگه جونی / توی پاهام
نمونده نمونده نمونده
گلوت بابا /دل من رو
سوزونده سوزونده سوزونده

به جز گریه عزیزم
توی چشمای تار من نیست
خدا می‌دونه بابا
دفنت دیگه کار من نیست

علی جانم

بنددوم

مادر چشم به راهت
جلوی خیمه بی قراره
شرمندگی مردو
خدا واسه هیشکی نیاره

خودت قلبم /رو آروم کن
عزیزم عزیزم عزیزم
چجوری رو/ تن تو خاک
بریزم بریزم بریزم

جای کفن برا تو بند قنداقو می بندم
انگار کنار قلبم قبر کوچیکتو کندم

علی جانم