سرت شد غرق خون بالای نیزه
نیفتی‌ها بمون بالای نیزه

برات قرآن می‌خونم روی محمل
برام قرآن بخون بالای نیزه