سه شعبه آتیشی شد پرحرارت
شدم خاکستری از بغض و حسرت

زغال سرخ قلبم گُر گرف(ت) با
غم مولا، غم غارت، اسارت